BiosPLUS ("Život više")
Invalidnost & kreativnost
Sporazum o saradnji
Ljudska prava za sve
LVS – Mladi pišu srcem
LVS – Inventura arhitektonskih barijera
Jačanje kapaciteta…
Anketa
BiosPLUS Derventa
Kako vam se sviđa naš sajt?

Dobrodošli na našu Internet prezentaciju! 

CCU_Panel diskusija u Derventi

Održana panel diskusija «Znanjem i saradnjom do novog zapošljavanja» u Derventi, 24. februara 2015.g.

Potpisan je Sporazuma o saradnji u cilju unapređenja društvene brige i jačanja sistema podrške teško zapošljivim licima

PRESS - Konferencija za medije

___________________________________________________________________________________________

Z A K L J U Č C I     „Panel diskusije“

Na prijedlog  moderatora i  diskutanata izrađeni su slijedeći zaključci:

1. Multisektorska saradnja na svim nivoima neophodna je za odabir, izradu i provođenje kvalitetnih programa i projekata.

2. U Republici Srpskoj i BiH postoji dobro uređena zakonska regulativa ali je potrebno više raditi na provođenju zakona i informisanosti stanovništva o njihovim pravima

3. Postoji opravdana potreba za kvalitetnim obrazovnim programima koji odgovaraju na realne potrebe u društvu tj. potrebno je više raditi na usklađivanju potreba tržištu rada i obrazovnih programa kako se ne bi stvarali kadrovi koji ne odgovaraju tim potrebama

4. Budući da je ekonomska zavisnost žene jedan od preduslova za nasilje nad istima potrebno je, kako na lokalnom tako i na entitetskom i državnom nivou, raditi na osnaživanju kroz programe dodatnog obrazovanja i programe podrške zapošljavanja i samozapošljavanja žena.

5. Lica sa invaliditetom moraju imati iste mogućnosti kao i svi drugi članovi društva. To se može postići kroz nekoliko konkretnih mjera:

-          Kroz razvoj i snabdijevanje službi za podršku;

-          Kroz razvoj usluga lične pomoći – personalne asistencije;

-          Kroz razvoj i dostupnost gestovnih tumača znakovnog jezika za gluva i nagluva lica;

-          Kroz nabavku i obuku pasa vodiča za slijepa lica;

-          Kroz pristupačnost javnog prijevoza za lica sa invaliditetom;

-          Kroz podsticaj prilagođavanju ličnih automobila ili automobila u vlasništvu udruženja, kao i ustanova za pružanje socijalnih usluga;

-          Kroz povećanje finansijskog stimulansa u cilju zapošljavanja lica sa invaliditetom.

6.. Potrebna je veća aktivnost svih aktera na tržištu rada, pogotovu mladih, u smislu boljeg proaktivnog djelovanja, samoinicijativnosti i povezivanja nezaposlenih sa poslodavcima.

7. Potrebno je praćenje implementacije socijalno-ekonomskih reformi i prilagođavanje obrazovne ponude novonastalim uslovima na tržištu rada.

___________________________________________________________________________________________

PANEL  DISKUSIJA

Znanjem i saradnjom do novog zapošljavanja