BiosPLUS ("Život više")
Invalidnost & kreativnost
Sporazum o saradnji
Ljudska prava za sve
LVS – Mladi pišu srcem
LVS – Inventura arhitektonskih barijera
Jačanje kapaciteta…
Anketa
BiosPLUS Derventa
Kako vam se sviđa naš sajt?

Dobrodošli na našu Internet prezentaciju! 

“Centar za cjeloživotno učenje”

O projektu…

Centar za promociju evropskih vrijednosti “EUROPLUS” Doboj je početkom 2013. godine godine sa partnerima, Asocijacijom informatičara u BiH, Visokom  poslovno tehničkom školom iz Doboja, UG Budućnost iz Modriče i UG Biosplus iz Dervente, počeo realizaciju projekta “Centar za cjeloživotno učenje”. Projekat finansira Evropska unija, a provodi se na području grada Doboja i opština Modriča i Derventa.

Saradnici na projektu su Zavod za obrazovanje odraslih Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Doboj.

Opšti cilj projekta je uspostavljanje mehanizama saradnje između organizacija civilnog društva (OCD), koje se bave poboljšanjem položaja teško zapošljivih kategorija i predstavnika vlasti, sa osvrtom na jačanje tehničkih, institucionalnih i edukativnih resursa za teško zapošljive kategorije.

Specifični ciljevi projekta…

  • Identifikovati potrebe za dodatnim obrazovanjem odraslih na području regije Doboj
  • Formirati Centar za cjeloživotno učenje koji će imati ulogu da omogući pojedincima usavršavanje znanja i vještina s ciljem zapošljavanja i/ili samozapošljavanja
  • Obučiti teško zapošljive kategorije stanovništva i stvoriti preduslove za njihovo samozapošljavanje
  • Uvesti evropske i svjetske standarde u proces edukacije korisnika personalnih računara na području regije Doboj.

Projekat je usmjeren na konkretan problem, a to je visoka stopa nezaposlenosti, posebno teško zapošljivih kategorija stanovništva i nepovezanost obrazovnog sistema i potreba tržišta rada.

Uključujući i ciljne grupe kao što su:

  • Predstavnici lokalne vlasti (Doboj, Modriča i Derventa)
  • Institucije i resorna ministarstva Republike Srpske za ove oblasti
  • OCD koje se bave poboljšanjem položaja teško zapošljivih kategorija stvoriće se jaka mreža ključnih aktera za ovu oblast koja će svoje djelovanje i rad nastaviti i po završetku ovog projekta.

Krajnji korisnici projekta…

  • Žene žrtve nasilja smještene u Sigurnu kuću u Modriči koju vodi udruženje Budućnost ( Od 2000. do kraja 2012. godine u Sigurnoj kući u Modriči zbrinute su 1292 žene žrtve nasilja u porodici, od kojih su samo 53 (4%) bile zaposlene.
  • Osobe sa invaliditetom, prvenstveno korisnici usluga udruženja Biosplus iz Dervente koje radi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom
  • Nezaposlene osobe, starosti od 45 do 55 godina, koja aktivno traže posao i nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Doboj

Aktivnosti…

Tokom projekta će biti sprovedeno istraživanje potreba za dodatnim obrazovanjem odraslih na području regije Doboj, nakon kojeg će biti registrovan Centar za cjeloživotno učenje u kojem će biti provedene obuke iz oblasti informatičke pismenosti, grafičkog dizajna i preduzetništva.

Petomjesečne besplatne obuke će pohađati 170 korisnika, kojima će biti dodijeljeni sertifikati, koji bi trebalo da stvore preduslove za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Obuku informatičke pismenosti će pohađati 80 osoba, dok je obuka za preduzetništvo i grafički dizajn predviđena za po 45 osoba Centar za cjeloživotno učenje će graditi svoje resurse umrežavanjem sa sličnim centrima iz zemalja Evropske unije i nastaviti sa radom i po okončanju dvogodišnjeg projekta.

• Više o obrazovanju odraslih…

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Doboj, zaključno sa februarom 2013. godine, od ukupno 28.519 nezaposlenih, 12.628 su žene, a 728 osobe sa invaliditetom. Po starosnoj dobi, osobe od 45-55 godina spadaju u teško zapošljive kategorije.

Od oko pola miliona nezaposlenih osoba u BiH, jedna trećina spada u nekvalifikovanu radnu snagu. Zbog toga se sve više ljudi u BiH odlučuje na obrazovanje ili prekvalifikaciju u zrelim godinama, a u BiH se sve više osnivaju specijalizovani centri za obrazovanje odraslih.

U Republici Srpskoj od 2009. godine na snazi je poseban Zakon o obrazovanju odraslih, a od 2010. godine u Republici Srpskoj djeluje Zavod za obrazovanje odraslih, koji je nadležan za ovu oblast.

Zavod za obrazovanje odraslih je nadležan za cjelokupnu oblast obrazovanja odraslih i donošenje nastavnih planova i programa za srednje stručno obazovanje, a trenutno 44 organizatora obrazovanja odraslih provode te programe.

U prethodnoj godini donesena su 22 programa osposobljavanja, koji su namijenjeni osobama starijim od 18 godina. Njihova karakteristika je da se čak 80% programa odvija kroz praktičan rad kod poslodavca, gdje polaznici mogu za kratko vrijeme da steknu znanja i vještine neophodne za tržište rada, odnosno praktična znanja za poslove za koje se obučavaju.

Upravo za realizaciju ovakvih programa potrebni su centri za cjeloživotno učenje, odnosno centri za obrazovanje odraslih, a od početka godine u postupku registracije u Republici Srpskoj su 4 centra. 

«Centar za cjeloživotno učenje» Doboj, koji će biti registrovan u okviru ovog projekta , biće prvi te vrste na području dobojske regije.