BiosPLUS ("Život više")
Jačanje kapaciteta…
Anketa
BiosPLUS Derventa
Kako vam se sviđa naš sajt?

PANEL DISKUSIJA

Održana panel diskusija «Znanjem i saradnjom do novog zapošljavanja» u Derventi, 24. februara 2015.g.

Potpisivanje „Sporazuma o saradnji u cilju unapređenja društvene brige i jačanja sistema podrške teško zapošljivim licima“

PRESS – Konferencija za medije

___________________________________________________________________________________________

Z A K L J U Č C I   „Panel diskusije“

Na prijedlog  moderatora i  diskutanata izrađeni su slijedeći zaključci:

1. Multisektorska saradnja na svim nivoima neophodna je za odabir, izradu i provođenje kvalitetnih programa i projekata.

2. U Republici Srpskoj i BiH postoji dobro uređena zakonska regulativa ali je potrebno više raditi na provođenju zakona i informisanosti stanovništva o njihovim pravima

3. Postoji opravdana potreba za kvalitetnim obrazovnim programima koji odgovaraju na realne potrebe u društvu tj. potrebno je više raditi na usklađivanju potreba tržištu rada i obrazovnih programa kako se ne bi stvarali kadrovi koji ne odgovaraju tim potrebama

4. Budući da je ekonomska zavisnost žene jedan od preduslova za nasilje nad istima potrebno je, kako na lokalnom tako i na entitetskom i državnom nivou, raditi na osnaživanju kroz programe dodatnog obrazovanja i programe podrške zapošljavanja i samozapošljavanja žena.

5. Lica sa invaliditetom moraju imati iste mogućnosti kao i svi drugi članovi društva. To se može postići kroz nekoliko konkretnih mjera:

-          Kroz razvoj i snabdijevanje službi za podršku;

-          Kroz razvoj usluga lične pomoći – personalne asistencije;

-          Kroz razvoj i dostupnost gestovnih tumača znakovnog jezika za gluva i nagluva lica;

-          Kroz nabavku i obuku pasa vodiča za slijepa lica;

-          Kroz pristupačnost javnog prijevoza za lica sa invaliditetom;

-          Kroz podsticaj prilagođavanju ličnih automobila ili automobila u vlasništvu udruženja, kao i ustanova za pružanje socijalnih usluga;

-          Kroz povećanje finansijskog stimulansa u cilju zapošljavanja lica sa invaliditetom.

6.. Potrebna je veća aktivnost svih aktera na tržištu rada, pogotovu mladih, u smislu boljeg proaktivnog djelovanja, samoinicijativnosti i povezivanja nezaposlenih sa poslodavcima.

7. Potrebno je praćenje implementacije socijalno-ekonomskih reformi i prilagođavanje obrazovne ponude novonastalim uslovima na tržištu rada.

___________________________________________________________________________________________

PANEL  DISKUSIJA

Znanjem i saradnjom do novog zapošljavanja

Hotel „Biser“ Derventa, 24. februar 2015.

DNEVNI  RED

12:00 – 12:10

1 - Uvodno obraćanje – (konferencijska sala)

-          Drago Tadić, pozdravne riječi koordinatora projekta

-          predstavljanje moderatora

12:10 – 12:20

Predstavljanje najznačajnijih rezultata projekta  „Centar za cjeloživotno učenje“

-          Dijana Đurđević, tim lider projekta iz „Europlus“ Doboj

12:20 – 12:35

Predstavljanje „Zakonskih mogućnosti za izradu mjera u cilju podrške zapošljavanju“

-          Todor Skakić, predstavnik Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS

12:35 – 12:50

Predstavljanje “Finansijski stimulans za novo zapošljavanje lica sa invaliditetom”

-          Miloš Marjanović, predstavnik Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske

12:50 – 13:00

Predstavljanje „Više rada, manje nasilja“

-          Biljana Savičić, predstavnik UG “Budućnost” Modriča

13:00 – 13:10

Predstavljanje „Servisa podrške kao podrška zapošljavanju lica sa invaliditetom“

-          Ranko Stjepanović, predstavnik UG “BiosPLUS” Derventa

13:10 – 13:50

Diskusija učesnika po izlaganjima panelista

13:50 – 14:00

Usvajanje zaključaka i zatvaranje „panel diskusije“

14:00 – 14:15

2 - Predstavljanje procesa izrade, ciljeva i potpisnika „Sporazuma o saradnji u cilju unapređenja društvene brige i jačanja sistema podrške teško zapošljivim licima“

-          Borivoje Golubović, predstavnik Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Doboj (konferencijska sala)

14:00

2.1. Potpisivanje „Sporazuma o saradnji u cilju unapređenja društvene brige i jačanja sistema podrške teško zapošljivim licima“ (centralna sala hotela)

        – Dijana Đurđević, pozdravne riječi tim lidera projekta

        – Igor Lukenda, moderator

14:15

– Zajednička fotografija učesnika „panel diskusije“ i potpisnika Sporazuma  
      (konferencijska sala)

 

Ketering

___________________________________________________________________________________________

Tim lider: Dijana Đurđević                                                                       Projekt koordinator, Drago  Tadić