BiosPLUS ("Život više")
Jačanje kapaciteta…
Anketa
BiosPLUS Derventa
Kako vam se sviđa naš sajt?

Lokalni volonterski servis Derventa

Udruženje građana „BiosPLUS“ iz Dervente u okviru statutarnih ciljeva razvija od 2011.godine Lokalni volonterski servis kao kapacitet za podršku članovima koji su pretežno sa fizičkim onesposobljenjima i samo uz personalnu asistenciju i  volontersku podršku mogu aktivno djelovati u zajednici.

Udruživanjem LVS-ova iz deset gradova osnovan je Volonterski servis Republike Srpske koji djeluje uz podršku Ministarstva omladine, porodice i sporta, budžeta lokalnih zajednica, kao i prikupljanjem sredstava od donatora i sponzora.

Pozivamo sugrađane da dio svog slobodnog vremena posvete volontiranju i tako pozitivno rade za opšte dobro. Samo povećanim angažovanjem, edukacijom i informisanjem volontera i partnera ćemo stvarati uslove za unapređenje rada. Potrebno je što prije izraditi i usvojiti Lokalne politike u oblasti volontiranja, rekao je Drago Tadić, predstavnik udruženja koje podržava volontere, ustupanjem opreme i prostorija, kao i kroz  administrativne i finansijske procedure.

Kako se prijaviti  za volontiranje?

Samo neprofitna pravna lica mogu organizovati servise za volontersku podršku.

Ulogu i značaj volontiranja prenose se djeci i mladima formalnim i neformalnim obrazovanjem, što je preduslov za njihovo kasnije angažovanje u zajednici.

Lokalni volonterski servis Derventa djeluje od 2011.g. a kroz projekte uz pomoć donatora opremljeno je sjedište u zgradi Dispanzera Doma zdravlja. Zbog novonastale situacije sa epidemijom Covid-19 vlasnik prostorija nas je obavjestio da im ustupimo prostor bez raskidanja ugovora o zakupu. Trenutno se sve posjete, i direktni kontakti radi učlanjena, mogu ostvariti u sjedištu UG BiosPLUS na adresi Trg pravoslavlja 3. 

Na osnovu informacije preko medija ili Interneta, pa i preporukama prijatelja koji već volontiraju, učlanjenjenje može izvršiti svaki zainteresovani sugrađanin, stariji od 15 godina, a mlađi u saradnji i kroz programe obrazovno-vaspitnih ustanova. Potrebno je  dostaviti najkraće podatke kao što je broj telefona ili e-mail adresa za nastavak razmjene potrebnih informacija. Prijava se može izvršiti direktnom porukom u inbox na našim stranicama preko Fejsbuka ili preko Viber aplikacije. Za prijavu angažovanja volontera po ugovoru poželjno je da se dostavi i biografija  (CV).

Kako realizovati volontiranje po ugovoru?

LVS Derventa ima ostvarenu saradnju sa javnim institucijama u gradu kao što su Narodna biblioteka “Branko Radičević”, Javna dječija ustanova “Trol”, Zavod za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Budućnost”, osnovnim i srednjim školama. Zakon pruža mogućnost da javne ustanove potpišu ugovore o volontiranju sa diplomiranim mladim stručnjacima, kojima je to prilika za prvo angažovanje, tako da oni steknu uslove za polaganje stručnog ispita, što je korak do zaposlenja u struci.

Kada se stvori potreba u nekoj od javnih ustanova iz oblasti obrazovanja ili kulture rukovodioci pošalju zahtjev sa opisom volonterske pozicije kao potencijalni organizatori volontiranja. Na osnovu zahtjeva LVS Derventa uvidom u bazu registrovanih volontera predlaže adekvatno obrazovanog volontera za angažovanje. Ugovor se potpisuje između organizatora i vršioca volontiranja, sa preciznim opisom pozicije i radnim vremenom do maksimalno 30 sati sedmično. Volontiranje kod privrednih subjekata i javnih preduzeća se može obavljati po ugovoru maksimalno 8 sati sedmično. Mladi mlađi od 18 godina mogu vršiti volontiranje po ugovoru, osim u periodu od 20:00 do 07:00 časova narednog dana.

Organizator je obavezan pripremiti bezbjedno radno okruženje sa potrebnim sredstvima i materijalima, te određuje stručnog supervizora sa kojim volonter kontaktira i evidentira provedene radne sate.

Organizator volontiranja dužan je da posveti naročitu pažnju odabiru i edukaciju volontera za rad sa korisnicima kao što su: djeca, lica sa invaliditetom, lica sa smetnjama u razvoju, stara i nemoćna lica, kao i lica koja imaju značajno umanjenu radnu sposobnost.

Volonter poštuje ugovorom preuzete obaveze, radno vrijeme, kodeks ponašanja i timski rad sa supervizorom koga je odredio organizator volontiranja.

Organizator volontiranja može finansijski nagraditi volontera prema vlastitim mogućnostima. Ugovorom se preciziraju troškovi u vezi volontiranja i načinu njihove nadoknade.     

Organizator na osnovu evidencije radnih sati, izdaje potvrdu o izvršenom volontiranju, što je preduslov za upis u volontersku knjižicu, u kojoj se evidentira svako angažovanje po važećem Zakonu o volontiranju Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” broj 89 / 13). Zabranjeno je organizovanje volontiranja kojim se zamjenjuje rad koji obavljaju lica u skladu sa propisima o radu. Volontiranje se ne može organizovati u cilju sticanja dobiti. Zaključivanjem ugovora o volontiranju ne gube se prava na osnovu nezaposlenosti ili zaposlenosti.

Uključivanje u jednokratne volonterske akcije u zajednici.

Kada se stvore određeni preduslovi na osnovu javnog poziva donatora ili drugog načina finansiranja, animiramo potreban broj zainteresovanih volontera te zajedno sa njima izrađujemo plan akcije, dinamiku i opis volonterskih pozicija.  Svaki angažovani volonter treba da ima ovjerenu zdravstvenu knjižicu iz preventivnih razloga. Za svaku akciju će biti obezbjeđena zaštitna sredstva u skladu sa preporukama dok traje epidemija Covid-19.

Volonterske nagrade i priznanja!

Volonterski servis Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvo omladine, porodice i sporta svake godine objavljuje konkurs za izbor volontera godine. Povodom 5. decembra u Banjaluci se organizuje svečanost za dodjelu nagrada koju prate svi mediji, afirmišu aktivizam pojedinaca i lokalnih zajednica iz kojih dolaze.

LVS Derventa ima izrađen nacrt dokumenta Lokalna volonterska politika koji će predložiti nadležnima iz lokalne samouprave kao platformu za organizovanije informisanje mladih i motivisanje više organizatora volontiranja u zajednici.

Potrebno je da se usvoji Lokalna volonterska politika u kojoj će biti definisani kriteriji za nagrađivanje kao godišnja opštinska nagrada za volontere i organizatore volontiranja u cilju njihove afirmacije i popularizacije volonterizma.

Budimo odgovorni!